ESG - V 9

V 9 im Karlsruher Hbf am 03.10.2009 © Kai Reinhard