DB AG - 291 037-0

291 037-0 in Hamburg Harburg am 20.09.2011 © Kai Reinhard